NieuwsFlits WOZ en lokale belastingen – 1st quarter 2022

March 24, 2022
gebouwen

Inhoud

Naar boven

1. WOZ 2022 is gestart!

In deze periode ontvangt u van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking voor het belastingjaar 2022. De op deze beschikking vermelde waarde van uw vastgoed vormt de basis voor diverse belastingen, waaronder de onroerendezaakbelastingen (OZB), de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting. Voorts is de waarde van belang bij het bepalen van de fiscale afschrijving (vennootschapsbelasting). Veel organisaties vragen zich daarnaast af wat de impact van COVID-19 op de WOZ-waarde is.

Wij adviseren u de door de gemeente vastgestelde waarde kritisch te beoordelen. De specialisten van KPMG Meijburg & Co staan u hierin desgewenst bij. Tot slot benadrukken wij dat een bezwaar tegen de beschikking binnen zes weken na dagtekening daarvan moet worden ingediend.

Naar boven

2. Schuiven met belastingtarieven

Wanneer het om een niet-woning gaat, heffen de meeste gemeenten OZB van zowel de eigenaar als de gebruiker. Doorgaans is het tarief voor de gebruiker lager dan voor de eigenaar. Wij constateren in de praktijk dat gemeenten vaker het belastingtarief voor de gebruiker verlagen naar nihil en vervolgens het tarief voor de eigenaar overeenkomstig verhogen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om Nijmegen, Arnhem en Lelystad. Dit betekent dat alleen van de eigenaar OZB wordt geheven. Aangezien gemeenten de totale opbrengsten minimaal gelijk zullen willen houden, resulteert deze verschuiving in een aanzienlijke stijging van het tarief voor de eigenaar. In verhuursituaties is het dan maar de vraag of een deel van de OZB nog doorbelast kan worden aan de huurder. Vaak voorzien huurcontracten hier niet standaard in. Wij raden u aan huidige huurcontracten hierop te beoordelen en daar waar mogelijk aan te passen.

Naar boven

3. WOZ-waarde: eigen huurcijfer bepalend

Rechtbank Midden-Nederland heeft recent een uitspraak gedaan waarin is bevestigd dat het eigen huurcijfer van een bedrijfscomplex in beginsel bepalend is om de WOZ-waarde vast te stellen, ondanks het feit dat het contract bijna twee jaar voor de waardepeildatum is afgesloten. De rechtbank oordeelde dat verhuurder en huurder niet aan elkaar gelieerd zijn en dat sprake is van een zakelijke transactie. Ook afwijkende huurprijzen van omliggende panden maken niet dat afgeweken dient te worden van het eigen huurcijfer.

Naar boven

Contact

Wilt u naar aanleiding van deze NieuwsFlits meer informatie? Neemt u dan contact op met uw vaste aanspreekpunt bij Meijburg & Co, met een van onze contactpersonen of ga naar onze website.

© 2024 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.