NieuwsFlits WOZ en lokale belastingen – August 2023

August 2, 2023
WOZ

Inhoud

1. Waardering pand in aanbouw: exclusief of inclusief btw?

2. Samenvoegen objecten niet zomaar toegestaan

3. Ronald McDonald Huis geen woning

4. Wijzigingen WOZ-proceskostenvergoeding

5. Contact

Naar boven

1. Waardering pand in aanbouw: exclusief of inclusief btw?

De Wet WOZ schrijft voor dat een pand in aanbouw gewaardeerd wordt volgens de gecorrigeerde vervangingswaarde. In deze methodiek is de btw-positie van de eigenaar beslissend voor de vraag of er inclusief of exclusief btw gewaardeerd moet worden. Als de eigenaar btw kan verrekenen, dan wordt er exclusief btw gewaardeerd en vice versa. Twee gerechtshoven hebben zich uitgelaten over de vraag of bij een pand in aanbouw exclusief of inclusief btw gewaardeerd moet worden. In beide gevallen betreft het object een hotel in aanbouw. Gerechtshof Amsterdam heeft aansluiting gezocht bij de parlementaire geschiedenis en concludeert dat op basis daarvan de waardering inclusief btw dient plaats te vinden. Gerechtshof Den Haag vindt de behandeling in de parlementaire geschiedenis te mager. Het volgt de tekst van de wettelijke bepalingen in artikel 17 Wet WOZ en concludeert dat exclusief btw gewaardeerd moet worden. Er is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De wettekst is op dit punt duidelijk, daarom is onze verwachting dat de Hoge Raad zal oordelen dat exclusief btw gewaardeerd dient te worden.     

Naar boven

2. Samenvoegen objecten niet zomaar toegestaan

Belanghebbende beschikt over meerdere locaties voor de opslag van bloembollen. Voor drie locaties die gelegen zijn binnen één kilometer van elkaar is een samenstel gewenst: van drie WOZ-objecten naar één WOZ-object. Dit is met name voor de energiebelasting van belang vanwege de degressieve tariefstelling. Het verkleinen van het aantal WOZ-objecten kan leiden tot substantiële besparingen aan energiebelasting. Op basis van de feitelijke omstandigheden wijst Rechtbank Noord-Holland het gewenste samenstel af. De locaties zijn alleen via de openbare weg bereikbaar, er zijn andere onroerende zaken tussen de locaties gelegen en het is niet duidelijk waarneembaar dat de drie locaties bij dezelfde onderneming in gebruik zijn.

Naar boven

3. Ronald McDonald Huis geen woning

Belanghebbende voert in deze procedure aan dat het object als woning gekwalificeerd moet worden, zodat het lage tarief voor de OZB-eigendom van toepassing is en geen gebruikersbelasting wordt geheven. Een object is een woning als de waarde in hoofdzaak (ten minste 70%) kan worden toegerekend aan delen die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.  

Het betreft een logeerhuis (Ronald McDonald Huis) bestaande uit gastenkamers, algemene ruimtes, dagopvang en kantoorruimte. Uit een inventarisatie van de oppervlakte van de verschillende delen blijkt dat 47% aangemerkt kan worden als woning. Daarmee wordt de vereiste 70% niet gehaald. Vervolgens komt de vraag aan de orde of er sprake is van woondelen waarvoor de gebruikersaanslag moet worden verminderd. Dit punt wordt afgewezen, aangezien het verblijf niet duurzaam is (gemiddeld zeventien dagen). De resterende vraag die niet aan de orde kwam in deze procedure is of volgtijdig gebruik een oplossing zou kunnen bieden. Het antwoord op deze vraag is op dit moment onduidelijk en komt wellicht in de toekomst nog eens aan de orde.

Naar boven

4. Wijzigingen WOZ-proceskostenvergoeding

Er is veel te doen rondom het hoge aantal bezwaarschriften van zogenoemde no-cure-no-paybureaus en de daarmee samenhangende toegenomen proceskosten die ze moeten vergoeden. Gemeenten zijn veel tijd kwijt aan de behandeling van de talloze bezwaarprocedures, waardoor er vertragingen optreden in de werkprocessen. Daarnaast zijn de vergoedingen een forse kostenpost. De overheid wil nu maatregelen gaan treffen om dit te beperken. In maart is hierover een Kamerbrief verschenen. De twee meest concrete voorstellen zijn het standaard uitbetalen van de proceskostenvergoeding aan de belanghebbende en het invoeren van een apart regime voor het recht op een proceskostenvergoeding. Ze maken onderdeel uit van de plannen uit het Belastingplan 2024. Dan zal ook de nadere invulling van de voorstellen blijken.

Naar boven

5. Contact

Wilt u naar aanleiding van deze NieuwsFlits meer informatie? Neemt u dan contact op met uw vaste aanspreekpunt bij KPMG Meijburg & Co of met een van onderstaande contactpersonen, of ga naar onze website.

Naar boven

© 2024 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.