Voorwaarden voor een belastingvrije waardeoverdracht van buitenlands pensioen

January 7, 2020
belastingvrie waardeoverdracht buitenlands pensioen

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs geantwoord op vragen van de Tweede Kamer met betrekking tot de mogelijkheden om in het buitenland opgebouwde pensioenrechten over te brengen naar Nederland. Het betreft werknemers die buiten Nederland pensioen hebben opgebouwd en dit pensioen naar een Nederlandse pensioenuitvoerder willen overdragen. De fiscale behandeling van een dergelijke overdracht is vastgelegd in het beleidsbesluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M. Op basis van dit besluit kan een overdracht van buitenlands pensioen zonder heffing plaatsvinden indien aan voorwaarden wordt voldaan. In dit artikel wordt ingegaan op de voorwaarden die zijn vastgesteld in het desbetreffende beleidsbesluit.

Een overdracht van in het buitenland opgebouwd pensioenkapitaal naar een Nederlandse pensioenuitvoerder kan fiscaal geruisloos plaatsvinden, indien aan voorwaarden wordt voldaan. In dat geval is geen inkomstenbelasting en/of loonheffingen verschuldigd. Voor een fiscale geruisloze waardeoverdracht dient allereerst beoordeeld te worden of de waardeoverdracht plaatsvindt onder toepassing van artikel 91 van de Pensioenwet.

Artikel 91 van de Pensioenwet is van toepassing op waardeoverdrachten uit een andere EU-lidstaat of van een in het buitenland gevestigde verzekeraar met een vergunning van het levensverzekeringsbedrijf in Nederland. In deze gevallen zijn de voorwaarden van een fiscaal geruisloze waardeoverdracht gelijk aan de voorwaarden die gesteld worden bij een waardeoverdracht in Nederland:

  • de waardeoverdracht maakt het de werknemer mogelijk pensioenaanspraken te verwerven bij de ontvangende pensioenuitvoerder;
  • de ontvangende pensioenuitvoerder verkeert niet in een situatie van onderdekking;
  • de overdragende pensioeninstelling stelt geen voorwaarden aan de ontvangende pensioenuitvoerder die strijdig zijn met de Pensioenwet; en
  • voor zover het waardeoverdracht van partnerpensioen betreft, dient de partner die daarvan de begunstigde is in te stemmen met de waardeoverdracht.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan het in het buitenland opgebouwde pensioenkapitaal worden overdragen aan een Nederlandse pensioenuitvoerder. Over de buitenlandse dienstjaren zal dan pensioen worden toegezegd op basis van de Nederlandse regeling. Dit heeft geen fiscale consequenties. De hoofdregel voor zuivere pensioenregelingen blijft van toepassing: de aanspraak is onbelast, de latere uitkeringen zijn belast.

In situaties die niet onder de reikwijdte van artikel 91 Pensioenwet vallen, met name waardeoverdrachten van buiten de EU opgebouwde pensioenrechten, is beleid geformuleerd om te voorkomen dat een dergelijke overdracht tot belastingheffing over de gehele aanspraak zou leiden. In dergelijke situaties moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • de buitenlandse pensioeninstelling draagt het pensioenkapitaal rechtstreeks over aan de Nederlandse pensioenuitvoerder;
  • de Nederlandse werkgever kent niet meer pensioenaanspraken toe dan hetgeen overeenkomt met overgedragen kapitaal;
  • na de waardeoverdracht blijft de pensioenregeling in alle opzichten voldoen aan bepalingen van de Wet op de Loonbelasting 1964; en
  • de werknemer pleegt in verband met de overdracht geen enkele aftrek op in Nederland belastbaar inkomen van hem of zijn partner.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan het in buitenland opgebouwde pensioenkapitaal worden overdragen aan een Nederlandse pensioenuitvoerder. Ook in dat geval geldt dan dat over de buitenlandse dienstjaren pensioen zal worden toegezegd op basis van de Nederlandse regeling, waarbij de aanspraak onbelast is en de latere uitkeringen belast zijn. Overigens is de Nederlandse pensioenuitvoerder, anders dan ingeval van toepassing van artikel 91 van de Pensioenwet, niet verplicht mee te werken aan een dergelijke waardeoverdracht.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Anton Steijn of Karim Hommen.  

© 2024 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.